รหัสประจำตัว : 10157

ชื่อ-สกุล : มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ราชภัฏสวนสุนันทา )

more...