รหัสประจำตัว : 10142

ชื่อ-สกุล : มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์

ฉายา : ตุ๊ก

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...