รหัสประจำตัว : 10130

ชื่อ-สกุล : ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ค.ม. ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...