รหัสประจำตัว : 10127

ชื่อ-สกุล : ม.นพดล โสรินทร์

ฉายา : ท๊อป

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานจราจร และ รปภ.

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...