รหัสประจำตัว : 10121

ชื่อ-สกุล : มิสอรนุช โสรินทร์

ฉายา : นุช

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานศูนย์วิทยบริการ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...