รหัสประจำตัว : 10078

ชื่อ-สกุล : ม.ณชพล สมณา

ฉายา : โต้ง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...