รหัสประจำตัว : 10073

ชื่อ-สกุล : มิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...