รหัสประจำตัว : 10059

ชื่อ-สกุล : ม.สาธิต วิโรจนะ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม )

more...