รหัสประจำตัว : 10045

ชื่อ-สกุล : มิสนฤมล น้อยอิ่ม

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คม. ( สาขาบริหารการศึกษา) ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...