แจ้งกำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
(25/มีนาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
แจ้งการขอรับคืนเงิน กิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน SUMMER COURSE 2020
(15/มีนาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(29/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ 28/2562 เรื่อง มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(27/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ื 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)