English Program Midterm Content Summaries
(30/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
(29/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ)
(25/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
กำหนดการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(19/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่2/2562
(18/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(17/กันยายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
กำหนดการพิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ และพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส
(07/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2562 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
(05/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)