ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์
(22/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก กลุ่มภาษาไทย)      
ประชาสัมพันธ์เลื่อนการเปิดเรียน
(11/มกราคม/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2564
(29/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
(22/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
(28/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
(11/กันยายน/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(23/เมษายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)