แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(23/เมษายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(24/มีนาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
(20/มีนาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ACT Fitness Center ปิดให้บริการ วันที่ 21 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2563
(19/มีนาคม/2563 ::
จาก งานศูนย์ฟิตเนส)