แจ้งเรื่องการรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563


ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ,  ม.2-ม.3  และ ม.5-ม.6 ที่จะจัดหาอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนของปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน

กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงิน เพื่อยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนที่คุณครูประจำชั้นในวันเปิดภาคเรียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. แยกใบเสร็จรับเงิน เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  และ ค่าเครื่องแบบนักเรียน
  2. ใบเสร็จต้องแจกแจงรายละเอียด เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ  หรือ กางเกง กระโปรง รองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ (ไม่ระบุรายการรวม) และออกในนามของนักเรียน
  3. กรณีเป็นบิลเงินสด ต้องมีข้อมูลระบุชื่อ ที่อยู่ร้านค้า วันเดือนปี และลายเซ็นของผู้ขาย 

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับเบิกเงินอุดหนุน  (ยื่นที่คุณครูประจำชั้นเพื่อรวบรวมเบิกเงินจ่ายให้ผู้ปกครอง)

  1. กรณีที่ใบเสร็จรับเงินระบุชื่อร้านค้า และออกในนามนักเรียน    

ใช้ใบขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน +ใบเสร็จรับเงิน 

  1. กรณีที่ใบเสร็จเป็นบิลเงินสด หรือบิลออกจากเครื่องไม่ระบุนามนักเรียน   

ใช้ใบขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน+ใบเสร็จ + สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน

ทั้งนี้ ไม่รวมนักเรียน EP และยกเว้นนักเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 ซึ่งโรงเรียนได้หักที่ค่ามอบตัวรักษาสิทธิ์แล้ว)จำนวนผู้อ่าน 2985 ครั้ง

Keep