[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  แจ้งรายวิชาที่นักเรียนซ่อมเสริมไม่ผ่าน 2 กรกฎาคม 2563
  การเลือกเรียนดนตรีกับศูนย์ดนตรี ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองนักเรียน English Program ป.1, ม.1 และ ม.4 26 มิถุนายน 2563
  การเรียนเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี Higher Music Education ปีการศึกษา 2563 26 มิถุนายน 2563
  การให้บริการอาหารกลางวัน 23 มิถุนายน 2563
  การเตรียมนักเรียนสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 8 มิถุนายน 2563