[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  การคืนค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 15 กุมภาพันธ์ 2564
  วันเปิดเรียน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ 29 มกราคม 2564
  เลื่อนการเปิดเรียน และการปรับรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 8 มกราคม 2564
  หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 21 ธันวาคม 2563
  การเฝ้าระวังโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 20 ธันวาคม 2563
   ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "แนะนำแผนการเรียน English Program ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" 17 ธันวาคม 2563
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "แนะนำแผนการเรียน English Program ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" 17 ธันวาคม 2563
  แจ้งหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16 ธันวาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 15 ธันวาคม 2563
  แจ้งกำหนดวันฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 15 ธันวาคม 2563
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" 8 ธันวาคม 2563
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" 8 ธันวาคม 2563
  ขอเชิญร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสโอกาสเปิดเทศกาลพระคริตสมภพ 3 ธันวาคม 2563
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้ารวมโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย 2 ธันวาคม 2563
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม FSG Healthy Run 1 ธันวาคม 2563
  ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 28 10 พฤศจิกายน 2563
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ACADEMIC CAMP 2020 9 พฤศจิกายน 2563
  แจ้งกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 5 พฤศจิกายน 2563
  กิจกรรม ACT String Combo Camp ครั้งที่ 1 5 พฤศจิกายน 2563
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 3 พฤศจิกายน 2563
  การจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 30 ตุลาคม 2563
  การทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 12 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ "Mutiple-Skill Development Project" 24 กันยายน 2563
  การเข้ารับ Cambridge Certificate ปีการศึกษา 2562 15 กันยายน 2563
  การเข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2562 14 กันยายน 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 7 กันยายน 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 7 กันยายน 2563
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและเสื้อสามารถประจำปีการศึกษา 2562 7 กันยายน 2563
  การเข้าร่วมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1 กันยายน 2563
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุปี 2563 21 สิงหาคม 2563
  การฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 22 กรกฎาคม 2563
  การรับศีลกำลัง 14 กรกฎาคม 2563
  การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการตรวจร่างกาย 13 กรกฎาคม 2563
  ค่าชุดนักศึกษาวิชาทหาร และค่าบริการรถรับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร 13 กรกฎาคม 2563
  แจ้งรายวิชาที่นักเรียนซ่อมเสริมไม่ผ่าน 2 กรกฎาคม 2563
  การเลือกเรียนดนตรีกับศูนย์ดนตรี ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองนักเรียน English Program ป.1, ม.1 และ ม.4 26 มิถุนายน 2563
  การเรียนเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี Higher Music Education ปีการศึกษา 2563 26 มิถุนายน 2563
  การให้บริการอาหารกลางวัน 23 มิถุนายน 2563
  การเตรียมนักเรียนสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 8 มิถุนายน 2563