[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมของโรงเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 5 มีนาคม 2563
  แนวปฏิบัติการจราจรและรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
  การรับศีลกำลัง 18 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 18 กุมภาพันธ์ 2563
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge นักเรียน EP ชั้น ม.2 และม.3 13 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญประชุม การไปศึกษาและทัศนศึกษา ประเทศญี่ปุ่น 13 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญประชุม การไปศึกษาและทัศนศึกษา ประเทศอังกฤษ 13 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ IEP English Camp 13 กุมภาพันธ์ 2563
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge นักเรียน EP ชั้น ป.2,ป.4และป.6 13 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 11 กุมภาพันธ์ 2563
  การเตรียมนักเรียนสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 7 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 7 กุมภาพันธ์ 2563
  การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งเลื่อนการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน 3 กุมภาพันธ์ 2563
  การสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2563 31 มกราคม 2563
  สำรวจการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนปีการศึกษา 2563 30 มกราคม 2563
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(โครงการค่ายอาสาพัฒนา) 24 มกราคม 2563
  แจ้งเรื่องงานการแสดงออกนักเรียน 18 มกราคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ ม.4 13 มกราคม 2563
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 13 มกราคม 2563
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.6 13 มกราคม 2563
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ป.6 และ ม.3 13 มกราคม 2563
  แจ้งฉีดวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) นักเรียนที่ค้างฉีด 8 มกราคม 2563
  การสอบวัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของ Oxford Online Placement Test 8 มกราคม 2563
  ขอเชิญร่วมงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 6 มกราคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนวงขับร้องประสานเสียงของโรงเรียน 4 มกราคม 2563
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ The Pathway to Proficiency “Grade 4-6 Critical Thinking” 4 มกราคม 2563
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน 20 ธันวาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา STEM Kids 20 ธันวาคม 2562
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 20 ธันวาคม 2562
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20 ธันวาคม 2562
   การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 20 ธันวาคม 2562
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา ม.3-ม.6 18 ธันวาคม 2562
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ 18 ธันวาคม 2562
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา ป.4-ม.6 18 ธันวาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนแสดงละครพระคริสตสมภพ 17 ธันวาคม 2562
  การสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 ธันวาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 6 ธันวาคม 2562
  แจ้งกำหนดวันฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที 2-3 3 ธันวาคม 2562
  เชิญชวนร่วมพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส 30 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 21 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 18 พฤศจิกายน 2562
  การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา PRE-ประถม(ป.4-ป.6) 18 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 18 พฤศจิกายน 2562
  เชิญชวนร่วมกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2019 14 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 5 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 4 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 3 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 2 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 1 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ ระดับชั้น ม.4/6 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Math & Science Day Camp ระดับชั้น ม.1 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 8 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ The Pathway to Proficiency “Grade 1 Formative Phonics” 29 ตุลาคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Math & Science Day Camp ม.3 29 ตุลาคม 2562
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1คอตีบ บาดทะยัก(dT) โปลิโอ (OPV) หัดเยอรมัน(MR) 29 ตุลาคม 2562
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 29 ตุลาคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย"อ่าน เขียนสนุก มีสุข สร้างสรรค์" 22 ตุลาคม 2562
  ขอเชิญรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 22 ตุลาคม 2562
  แจ้งการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 21 ตุลาคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Math & Science 1 Day Camp 21 ตุลาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะ ACT ART CAMP 2019 26 กันยายน 2562
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” นักเรียน English Program 25 กันยายน 2562
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” นักเรียน English Program 25 กันยายน 2562
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 25 กันยายน 2562
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 25 กันยายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมงาน Open House มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 25 กันยายน 2562
  การรับศีลมหาสนิท 25 กันยายน 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) 25 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายซ้อมแข่งขันหุ่นยนต์ 25 กันยายน 2562
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 18 กันยายน 2562
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” 18 กันยายน 2562
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 18 กันยายน 2562
  แจ้งกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 1/2562 14 กันยายน 2562
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 12 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา English Camp ป.5-ม.2 12 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา English Camp 12 กันยายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.3/8 11 กันยายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.2/8 11 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬานักเรียน 4 สถาบัน 11 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยและคนชรา 6 กันยายน 2562
  ขอเชิญประชุมการไปศึกษาและทัศนศึกษา ณ เมืองเทียนจิน 6 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 1 30 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 28 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญประชุมตัวแทนผู้ปกครองแผนการเรียน English Program 22 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองทัศนศึกษาประเทศออสเตรเลีย 22 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายอบรมนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 22 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ และเลิกเรียนก่อนเวลา 19 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 9 สิงหาคม 2562
  การสั่งซื้อหนังสือเพิ่มเติม 7 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 1 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจไปนอกสถานศึกษา 1 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 30 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 26 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 22 กรกฎาคม 2562
  การฉีดวัคซีน (HPV) ป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 22 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 22 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตสารคดี 22 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน 10 กรกฎาคม 2562
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีน(เทียนจิน) 8 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน "ACT Golf Junior Open" 6 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 6 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญประชุมนักเรียน STEM Kids ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 28 มิถุนายน 2562
  การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 21 มิถุนายน 2562
  การจัดการเรียนการสอน Bell Extra English Reading Class นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 18 มิถุนายน 2562
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 12 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรทูต 12 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านความรู้ ทักษะและการแข่งขันหุ่นยนต์"ACT Robotics Genius" 11 มิถุนายน 2562
  การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันพุธ ม. 4-6 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาบาสเกตบอล 6 มิถุนายน 2562
  แจ้งหยุดเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 6 มิถุนายน 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 4 มิถุนายน 2562
  ค่าชุดนักศึกษาวิชาทหาร และค่าบริการรถรับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร 4 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นป.1-6 30 พฤษภาคม 2562
  การใช้โปรแกรมออนไลน์ "Teach your monster to Read" 30 พฤษภาคม 2562
  การจัดการเรียนการสอน Bell Extra English Reading Class 28 พฤษภาคม 2562
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019 28 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญประชุมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 24 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ"Reading Skill Development Project" 24 พฤษภาคม 2562
  การป้องกันโรคติดต่อ และควบคุมโรคในโรงเรียน 23 พฤษภาคม 2562
  การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 17 พฤษภาคม 2562
  การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและการตรวจร่างกายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 17 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 17 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 2 - 3 และ ม. 5 - 6 17 พฤษภาคม 2562
  การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 16 พฤษภาคม 2562