[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ณ เลเซอร์ แท็ก เซ็นทรัลเวิล์ด 23 มีนาคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาณ สวนสัตว์ ซาฟารีเวิลล์ 23 มีนาคม 2566
  การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566 21 มีนาคม 2566
   แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน 13 มีนาคม 2566
  ผู้ปกครองนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 2 มีนาคม 2566
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2565 22 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแผนการเรียนวิทยาการดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Robot Camp 10 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Digital Innovation Camp 2022 10 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 6 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแผนการเรียนสหศิลป์ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 6 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแผนการเรียนสหศิลป์ Digital Art ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 6 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแผนการเรียนสหศิลป์ Digital Art ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 6 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 6 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 6 กุมภาพันธ์ 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ 4 กุมภาพันธ์ 2566
  ขอเชิญประชุมนักเรียน ม.3-ม.5เข้าร่วมโครงการ ACT UK VIP Summer Course 2023 ณ ประเทศอังกฤษ 3 กุมภาพันธ์ 2566
  ขอเชิญประชุมนักเรียน ป.4-ม.2เข้าร่วมโครงการ ACT UK VIP Summer Course 2023 ณ ประเทศอังกฤษ 3 กุมภาพันธ์ 2566
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 มกราคม 2566
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่ยืนยันการเข้าทดสอบฯ 28 มกราคม 2566
   ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมงาน “วันรวมพลคนรักนักบุญมงฟอร์ต” 24 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 24 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Innovative Intelligence Field Trip 24 มกราคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 24 มกราคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 24 มกราคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษานักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 24 มกราคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ แผนก English Program Grade 7 - 8 24 มกราคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 มกราคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24 มกราคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 24 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้ารับการอบรมทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 23 มกราคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาแผนการเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 21 มกราคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 19 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 17 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 17 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 17 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 17 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-1/3 17 มกราคม 2566
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ แผนก English Program Grade 7 - 8 17 มกราคม 2566
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 Day camp ระดับชั้น ม.2-3 10 มกราคม 2566
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 Day camp ระดับชั้น ม.1 10 มกราคม 2566
  ขอเชิญร่วมการแข่งขันเทควันโด “ACT TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022 60th Anniversary” 7 มกราคม 2566
  แจ้งรายละเอียดงานการแสดงออกนักเรียน 6 มกราคม 2566
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM CAMP ครั้งที่ 10 และ กิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2565 4 มกราคม 2566
  ขอเชิญร่วมงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 22 ธันวาคม 2565
  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 9 ธันวาคม 2565
  การเรียน Intensive Course ของนักเรียนแผนการเรียน English Program ผู้ปกครอง G.7 – G.12 3 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาผู้ปกครองนักเรียนแผนก English Program Grade 5 – 6 3 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาผู้ปกครองนักเรียนแผนก English Program Grade 3 – 4 3 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานสถานศึกษาท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30 พฤศจิกายน 2565
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 30 พฤศจิกายน 2565
   ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 30 พฤศจิกายน 2565
  เกณฑ์การพิจารณานักเรียนดีเด่น ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านกิจกรรมทางวิชาการ 9 พฤศจิกายน 2565
  เกณฑ์การพิจารณารางวัลเสื้อสามารถ (Outstanding Student) 9 พฤศจิกายน 2565
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 29 ตุลาคม 2565
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–3 29 ตุลาคม 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต 1 ตุลาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะนักเรียน 6 กันยายน 2565
  วิธีการแจ้งค่าธรรมเนียม และชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบ SWIS App for Student 26 สิงหาคม 2565
  ค่าบริการรถบัสปรับอากาศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 25 สิงหาคม 2565
   การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 24 สิงหาคม 2565
  แนวปฏิบัติการดูแลสุขภาพอนามัย และสวัสดิภาพนักเรียน 20 สิงหาคม 2565
   ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย English Program ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 10 สิงหาคม 2565
   ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย English Program แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ 10 สิงหาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 สิงหาคม 2565
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 9 สิงหาคม 2565
  สำรวจการรับวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 สิงหาคม 2565
  ขอเชิญแข่งขันโบว์ลิ่งฉลองครบรอบ 60 ปี ชิงถ้วยพระราชทาน 22 กรกฎาคม 2565
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) 21 กรกฎาคม 2565
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Personal Data Protection Policy of Assumption College Thonburi 2022) 21 กรกฎาคม 2565
  ขอสำรวจการฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 21 กรกฎาคม 2565
  สำรวจการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 21 กรกฎาคม 2565
  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2ขอเชิญร่วมกิจกรรม ACT THREE Mothers’ Love 2022 11 กรกฎาคม 2565
  การวัดระดับมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 กรกฎาคม 2565
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 กรกฎาคม 2565
  การเข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 1 กรกฎาคม 2565
  การจัดการเรียนการสอน Bell Extra English Reading Class นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 กรกฎาคม 2565
  การจัดการเรียนการสอน Bell Extra English Reading Class นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 กรกฎาคม 2565
  การจัดการเรียนการสอน Bell Extra English Reading Class นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 กรกฎาคม 2565
  ค่าชุดนักศึกษาวิชาทหาร และค่ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 22 มิถุนายน 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 มิถุนายน 2565
  แนวปฏิบัติการจราจรและรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 24 พฤษภาคม 2565
  การเรียนเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี Higher Music Education ปีการศึกษา 2565 17 พฤษภาคม 2565
  มาตรการรองรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 12 พฤษภาคม 2565
  การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 12 พฤษภาคม 2565