[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  การเข้ารับ Cambridge Certificate ปีการศึกษา 2562 15 กันยายน 2563
  การเข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2562 14 กันยายน 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 7 กันยายน 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 7 กันยายน 2563
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและเสื้อสามารถประจำปีการศึกษา 2562 7 กันยายน 2563
  การเข้าร่วมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1 กันยายน 2563
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุปี 2563 21 สิงหาคม 2563
  การฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 22 กรกฎาคม 2563
  การรับศีลกำลัง 14 กรกฎาคม 2563
  การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการตรวจร่างกาย 13 กรกฎาคม 2563
  ค่าชุดนักศึกษาวิชาทหาร และค่าบริการรถรับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร 13 กรกฎาคม 2563
  แจ้งรายวิชาที่นักเรียนซ่อมเสริมไม่ผ่าน 2 กรกฎาคม 2563
  การเลือกเรียนดนตรีกับศูนย์ดนตรี ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองนักเรียน English Program ป.1, ม.1 และ ม.4 26 มิถุนายน 2563
  การเรียนเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี Higher Music Education ปีการศึกษา 2563 26 มิถุนายน 2563
  การให้บริการอาหารกลางวัน 23 มิถุนายน 2563
  การเตรียมนักเรียนสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 8 มิถุนายน 2563